rahbari
بورس بنگاه اقتصادی
 
روند نما شیوه نامه

در این نوع بورس، بنگاه هاي اقتصادي چالشها و نیازهاي پژوهشی و فناورانه خود را در قالب پروژه هاي تحقیقاتی تعریف و به دانشگاههاي کشور ارائه نموده و به یک عضو هیات علمی به عنوان مجري واگذار می نماید. به منظور اجراي پروژه مطرح شده و متناسب با سطح آن، مجري اقدام به اعلام ظرفیت بورسیه دانشجویان مقاطع و دورههاي مختلف تحصیلی می نماید تا این دانشجویان پژوهش ها و پروژه هاي دانشگاهی خود را تحت هدایت و نظارت استاد مجري متناسب با نیاز بنگاه اقتصادي تعریف نموده و به حل هرچه بهتر چالش مطرح شده کمک نمایند. هزینه نیروي انسانی مستقیماً به حساب دانشجویان بورسیه شده واریز می گردد. بدین ترتیب، تمرکز سرمایه هاي انسانی روي پروژه تعریف شده خواهد بود و ضمن بهره گیري دانشجویان از تسهیلات بنگاه اقتصادي، یک چالش بنگاه اقتصادي مرتفع می گردد. فرد یا گروه متخصصی از بنگاه اقتصادي در طی انجام پروژه بر نحوه و کیفیت انجام پروژه نظارت دارد.
 
بورس پژوهشی شرکت نفت ایران (شهید تندگویان) روندنما شیوه نامه