هدف از این بورس تأمین هیأت علمی مورد نیاز در رشته های علوم انسانی است.