هدف از این بورس تأمین هیأت علمی مورد نیاز در رشته های مرتبط از جمله کشاورزی و دامپزشکی است.