هدف از این بورس تأمین هیأت علمی مورد نیاز در رشته های علوم پایه است.