هدف از بورس وطن برطرف نمودن نیاز نیروهاي متخصص شرکتها، صنایع و سازمانهاي دولتی وغیردولتی در کشورهاي منتخب و همچنین توسعه روابط علمی، اقتصادي و صنعتی با آن کشورها می باشد.
به این منظور بنگاه اقتصادي می تواند هر ساله افرادي را انتخاب و در کشورهاي هدف در مقاطع دکتري و کارشناسی ارشد بورس نماید.
این دانشجویان در واقع سفیران علمی، فناوري و پژوهشی ایران تلقی می شوند که میتوانند موجب ارتباطات صنعتی، بازرگانی و اقتصادي بین دو کشور گردند.

 
 
توجه :

 متقاضیان محترم می توانند درخواست خود را از طریق آدرس ایمیل f.aslrousta@saorg.ir  و یا شماره فکس 88832224 021 ارسال نمایند.