rahbari
بورس وطن - سلیمانی


 
هدف از بورس وطن برطرف نمودن نیاز نیروهاي متخصص شرکتها، صنایع و سازمانهاي دولتی وغیردولتی در کشورهاي منتخب و همچنین توسعه روابط علمی، اقتصادي و صنعتی با آن کشورها می باشد.
به این منظور بنگاه اقتصادي می تواند هر ساله افرادي را انتخاب و در کشورهاي هدف در مقاطع دکتري و کارشناسی ارشد بورس نماید.
این دانشجویان در واقع سفیران علمی، فناوري و پژوهشی ایران تلقی می شوند که میتوانند موجب ارتباطات صنعتی، بازرگانی و اقتصادي بین دو کشور گردند.

شیوه نامه و آئین نامه