هدف از این بورس تربیت سرمایه های انسانی مؤثر و کارا بر اساس درخواست دستگاههای دولتی وغیردولتی است. در این طرح بورسیه دانشجو به دو صورت انجام می شود:
1-  پذیرش از طریق کنکور سراسری
2- پذیرش حین تحصیل دانشجو
طی توافقی که بین اداره کل بورس دستگاه/ شرکت اعطا کننده بورس صورت می گیرد، دانشجویان در حین تحصیل، مقرری دریافت نموده و پس از دوران تحصیل با شرایطی که در قرارداد قید می گردد، امکان اشتغال در دستگاه/ شرکت اعطا کننده بورس را دارا می باشند. شایان ذکر است در این طرح، دانشگاه به دانشجویان اجازه می دهد تا سقف مشخصی دروس اختیاري را با نظر دستگاه اعطا کننده بورس بگذرانند.همچنین، کارآموزی دانشجوی بورسیه در دستگاه بورس کننده سپري می شود و دانشجو مجاز است تا سقف 50 ساعت در ماه با شرکت همکاری نماید. در این طرح، ظرفیت دانشگاههاي برتر کشور به جای تربیت نیرو براي دانشگاههای خارجی، در خدمت بنگاههای اقتصادی کشور قرار می گیرد و از طرفی دستگاه/ شرکت اعطا کننده بورس نیز بهترین و نخبه ترین دانشجویان را جذب نموده که قطعاً در بهره وری بیشتر آن شرکت مؤثر خواهد بود. 

شرکت های متقاضی برای جذب بورسیه می بایست لینک زیر اطلاعات درخواستی خود را وارد نمایند:
  
بورس شرکت سایپا - 1402 شیوه نامه روند نما