هدف از این بورس تأمین هیأت علمی مورد نیاز در رشته های فنی و مهندسی است.