rahbari
توضیحات


فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت داخل

به منظور هدایت فرصت تحقیقاتی دانشجویان دکتری داخل کشور به سمت نیازها و مسائل میدانی کشور، حمایت از ارتباط دانشجویان دکتری با صنعت، تامین نیروی انسانی متخصص و گسترش روابط علمی ‌و فناوری بین مؤسسات، اشتراک امکانات و تخصص‌های موجود در مؤسسات، تسهیلات فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت به متقاضیان واجد شرایط ارائه شود. متقاضیانی که ‌واجد شرایط مندرج در آیین نامه و شیوه نامه می‌باشند، می‌توانند از طریق موسسه محل تحصیل خود و در چهارچوب سهمیه اختصاصی، برای گذراندن فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت در داخل کشور اقدام نمایند.

 
ثبت درخواست آیین نامه و شیوه نامه   فرایند روند نما